Nowa  
Türkmençe Русский English
Tkm Рус Eng
     
 Turkmenistan
 
 
 

Gasynlanan gatykagyz

Gasynlanan gatykagyzyň ulanylşy ýüzýyllar bäri ulanylyp gelýär. Onuň ýasalmagynyň esasy sebäbi, diňe bir gaplamak üçin niýetlenen material däl eýsem önümleri daşky oňaýsyz täsirlerden goramak üçin çydamly material gerek bolanlygy sebäpli ýasalmaga başlanandyr.

Gasynlanan gatykagyzdan ýasalan gap köp halatda ikinji gaplaýyş serişdesi hökmünde ulanylýar, sebäbi ol gorag jähetden sada gatykagyzdan ýasalan gapdan has çydamlydyr. Gatykagyz ýapragy gasynlanan gatlagyň üstüne ýelmenen kagyz gatlaryndan emele gelýär, bular goragy we mäkämligini güýçlendirýär. Gasynlanan gatlaryň sany önümiň goragynyň zerurlylygyna baglydyr. Gasynlanan gatykagyzdan ýasalan gaplaryň berkligi şeýle berkdir welin hat-da kä halatlarda agaç gutylaryň deregine hem ulanylyp bilinýär.Gasynlanan gatykagyzdan ýasalan gabyň ähmiýetli taraplary:

çyg geçmezligine we zarply urgylardan goraýar;
gapdallaýyn we tekiz gysylmalara garşy goraýar;
öz şeklini sarsgynlarly hereket wagty saklamagy başarýar;
saklamak we ulagly äkitmede amatly.
Biziň müşderilerimiz
Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma toplumy (Aşgabat şäheri)
Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy Gökdepe şäherçesi
Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Jeans toplumy
Gypjak şäherçesi

Müşderileriň doly sanawy
 
       
Hyzmatdaşlar
     
     

Türkmenistan, Aşgabat,
Büzmeýin etrap, Ahal şaýoly, 47
Telefon: (+99312) 333205, 333206, 333207
Faks: (+99312) 333209
Ofis: E-mail: box@nowapack.com
Satmaklyk bölüm: E-mail: sales@nowapack.com

2008 - © nowapack.com

Flag Counter